இந்தியாவிலுள்ள அணுசக்தி நிலையங்கள் | Map of list of nuclear power plant in India

  • அணுக்கரு ஆற்றல் இந்தியாவின் மின்சார உற்பத்தியில் அனல், புனல் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலுக்கு அடுத்து நான்காமிடத்தில் உள்ளது.
  • 2012 வரை, இந்தியாவில் ஆறு அணு மின் நிலையங்களில் இயங்கும் 20 அணுக்கரு உலைகளில் 4,780 மெவா மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது.
  • ஏழு அணுக்கரு உலைகள் கட்டமைக்கப்பட்டு வருகின்றன; இவற்றின் மூலம் கூடுதலாக 5,300  மெகாவாட் கிடைக்குமென்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
  • தற்போது இருபது அணு மின் உலைகள் 4,780.00 மெவா மின்சாரம் உற்பத்தி செய்கின்றன
மின் நிலையம்இயக்குனர்மாநிலம்
கைகாஇந்திய அணுமின் கழகம்கர்நாடகம்
கக்ரபார்இந்திய அணுமின் கழகம்குஜராத்
கல்பாக்கம்இந்திய அணுமின் கழகம்தமிழ்நாடு
நரோராஇந்திய அணுமின் கழகம்உத்தரப் பிரதேசம்
ரவத்பாட்டாஇந்திய அணுமின் கழகம்ராஜஸ்தான்
தாராப்பூர்இந்திய அணுமின் கழகம்மகாராஷ்டிரம்
அணுமின் நிலையம்இயக்குனர்மாநிலம்
கூடங்குளம்இந்திய அணுமின் கழகம்தமிழ்நாடு
கல்பாக்கம்பாவினி நிறுவனம்தமிழ்நாடு
கக்ரபார்இந்திய அணுமின் கழகம்குஜராத்
ரவத்பாட்டாஇந்திய அணுமின் கழகம்ராஜஸ்தான்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *