இந்தியாவில் உள்ள அணைகள் | List Of Major Dams in India

அணை பெயர்மாநிலம்நதி
நிஸாம் சாகர் அணைதெலுங்கானாமஞ்சீரா நதி
சோமசிலா அணைஆந்திரப் பிரதேசம்பென்னர் நதி
ஸ்ரீசைலம் அணைஆந்திரப் பிரதேசம்கிருஷ்ணா நதி
சிங்கூர் அணைதெலுங்கானாமஞ்சீரா நதி
உக்கி அணைகுஜராத்தப்தி நதி
தரோய் அணைகுஜராத்சபர்மதி நதி
கடனா அணைகுஜராத்மஹி நதி
தந்தவாடா அணைகுஜராத்பனாஸ் நதி
பாண்டோ அணைஹிமாச்சல பிரதேசம்பீஸ் நதி
பக்ரா நங்கல் அணைஹிமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் பஞ்சாப் பார்டர்சட்லஜ் ஆறு
நாத ஜகரி அணைஹிமாச்சல பிரதேசம்சட்லுஜ் நதி
சாமரா அணைஹிமாச்சல பிரதேசம்ரவி நதி
பகலிஹார் அணைஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்செனாப் நதி
தும்ஹார் நீர்மின் அணைஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்சிந்து நதி
உரிய நீர்மட்டியல் அணைஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்ஜீலம் ஆறு
மைத்ன் அணைஜார்கண்ட்பகரர் நதி
சண்டில் அணைஜார்கண்ட்ஸ்வர்ணரேகா நதி
பஞ்செட் அணைஜார்கண்ட்தாமோதர் நதி
துங்கா பத்ரா அணைகர்நாடகம்துங்கபத்ர நதி
லிங்கநாதகி அணைகர்நாடகம்சரவண நதி
காத்ரா அணைகர்நாடகம்காலின்டி ஆறு
ஆலமட்டி அணைகர்நாடகம்கிருஷ்ணா நதி
சுபா அணைகர்நாடகம்காளினாடி அல்லது காளி நதி
கிருஷ்ணா ராஜா சேகர அணைகர்நாடகம்காவேரி ஆறு
ஹராங்கி அணைகர்நாடகம்ஹரங்கி நதி
நாராயண்புர் அணைகர்நாடகம்கிருஷ்ணா நதி
கொடசல்லி அணைகர்நாடகம்காளி நதி
மலம்புழா அணைகேரளாமலம்புழா நதி
பீச்சி அணைகேரளாமணலி ஆறு
இடுக்கி அணைகேரளாபெரியார் நதி
குண்டல அணைகேரளாகுண்டலா ஏரி
பரம்பிக்குளம் அணைகேரளாபரம்பிக்குளம் நதி
வால்யார் அணைகேரளாவால்யார் நதி
முல்லைப்பெரியாறு அணைகேரளாபெரியார் நதி
நெய்யார் அணைகேரளாநெய்யார் நதி
ராஜ்காட் அணைஉத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மத்தியப் பிரதேச எல்லைபெட்வா நதி
பர்னா அணைமத்தியப் பிரதேசம்பர்னா நதி
பார்கி அணைமத்தியப் பிரதேசம்நர்மதா நதி
பன்சாகர் அணைமத்தியப் பிரதேசம்சோன் ரிவர்
காந்தி சாகர் அணைமத்தியப் பிரதேசம்சம்பல் ஆறு
யெல்டிரி அணைமகாராஷ்டிராபுர்னா நதி
உஜானி அணைமகாராஷ்டிராபீமா ஆறு
பாவ்னா அணைமகாராஷ்டிராமாவால் நதி
முல்ஷி அணைமகாராஷ்டிராமுலா ரிவர்
கொய்னா அணைமகாராஷ்டிராகொய்னா நதி
ஜெயக்குவாடி அணைமகாராஷ்டிராகோதாவரி நதி
பாட்சா அணைமகாராஷ்டிராபாட்சா நதி
வில்சன் அணைமகாராஷ்டிராப்ரவர நதி
தானா அணைமகாராஷ்டிராதானா ஆறு
பான்ஷெட் அணைமகாராஷ்டிராஅம்பீ ஆறு
முலா அணைமகாராஷ்டிராமுலா நதி
கொல்கொடி அணைமகாராஷ்டிராவசிஷ்டி நதி
கிர்னா அணைமகாராஷ்டிராஜிரானா நதி
வைடர்ணா அணைமகாராஷ்டிராவைதர்ணா நதி
ராதாரகரி அணைதெலுங்கானாபோகாவதி நதி
லோயர் நாயர் அணைதெலுங்கானாமேனீர் நதி
மத்திய மானேர் அணைதெலுங்கானாமானர் நதி மற்றும் எஸ்.ஆர்.சி வெள்ளம் பாய்வு கால்வாய்
மேல் மேனீர் அணைதெலுங்கானாமேனியர் நதி மற்றும் குட்லீர் நதி
கதாக்குவாலா அணைமகாராஷ்டிராமுத்தா நதி
கங்கபூர் அணைமகாராஷ்டிராகோதாவரி நதி
ஜலப்புத் அணைஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் ஒடிசா பார்டர்மச்ச்கண்ட் நதி
இட்ராவதி அணைஒடிசாஇந்திரவிதி ஆறு
ஹிராகுட் அணைஒடிசாமகாநதி நதி
வைகை அணைதமிழ்நாடுவைகை ஆறு
பெருஞ்சானி அணைதமிழ்நாடுபரலயர் நதி
மேட்டூர் அணைதமிழ்நாடுகாவேரி ஆறு
அமராவதி அணைதமிழ்நாடுஅமராவதி நதி
மணிமுத்தர் அணைதமிழ்நாடுமணிமுத்தூர் நதி
பேச்சிப்பாறை அணைதமிழ்நாடுகோடையார் நதி
  ரிஹான் அணைஉத்திரப்பிரதேசம்ரிஹான் நதி
டெஹ்ரி அணைஉத்தரகண்ட்பக்ராயி நதி
டூலி கங்கா அணைஉத்தரகண்ட்டூலி கங்கா நதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *