பிழைதிருத்தம்‌ (1) சந்திப்பிழையை நீக்குதல்‌(॥) ஒருமை பன்மை / பிழைகளை நீக்குதல்‌ மரபுப்‌ பிழைகள்‌, வழுவுச்‌ சொற்களை நீக்குதல்‌ Model Test 10