முக்கியமான அறிவியல் உட்பிரிவுகளின் தந்தை | List of people considered father or mother of a scientific field

அறிவியல் உட்பிரிவுகள்தந்தை
அரிஸ்டாட்டில்சமூக அறிவியல், உயிரியல் மற்றும் விலங்கியல் தந்தை
அடிசன்நாளமில்லா சுரப்பிகளின் தந்தை
லின்னேயஸ்வகைப்பாட்டியலின் தந்தை
ஃபிரான்சிஸ் கேல்டன்மரபியல் பாரம்பரியத்தின் தந்தை
கிரிகர் ஜான் மென்டல்மரபியலின் தந்தை
ஹிப்போகிராட்டிஸ்மருத்துவ இயலின் தந்தை
ஹயூகோ டெ வெரிடிஸ்திடீர் மாற்றத்தின் தந்தை (திடீர் ஜூன் மாற்றம்)
லியானர்டோ டெ வின்சிபுதைப் பொருட்கள் மற்றும் படிவுப் பாறைகளின் தந்தை
கார்ல் ஏர்னஸ்ட் வொன் பியர்நவீன கருவியலின் தந்தை
வில்லியம் ஹார்விஇரத்த ஓட்டத்தின் தந்தை
ரூடால்ஃப் விர்ச்சவ்தொற்று நோய் அறிவியலின் தந்தை
காரல் லேன்ஸ்டெய்னர்இரத்த வகைகளின் தந்தை
ராபார்ட் ஹ_க்செல்லியலின் தந்தை
டபிள்யூ.எம். ஸ்டான்லிவைரஸ் அறிவியலின் தந்தை
லூயிஸ் பாஸ்டர்நுண்ணுயிரியலின் தந்தை
எட்வர்ட் ஜென்னர்நோய் எதிர்ப்புத் திறன் பற்றிய அறிவியலின் தந்தை
ரெய்டர்சூழ்நிலையியலின் தந்தை
பால் பெர்க்மரபுப் பொறியியலின் தந்தை
ராபார்ட் கோச்பாக்டீரியா அறிவியலின் தந்தை
இவான் பாவ்லப்கட்டுப்படுத்தப்பட்ட எதிரொளிப்பு அறிவியலின் தந்தை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *